زعفران

زعفران گیاهی کوچک و به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر است.قسمت مورد استفاده این گیاه، انتهای خامه و کلاله سه شاخه است که به نام زعفران مشهور است و معطر و کمی تلخ است.