چای ایرانی

چای ایرانی به دو دسته تقسیم می شود:

  • چای سیاه
  • چای سبز