چای سبز

چای سبز ایرانی به دسته های زیر تقسیم می شود:

  • چای سبز قلم

  • چای سبز شکسته

  • چای سبز شکسته ممتاز

  • چای سبز خاک

  • چای سبز گل