چای سیاه

چای سیاه ایرانی به دسته های زیر تقسیم می شود:

  • چای سیاه باروتی
  • چای سیاه قلم
  • چای سیاه شکسته
  • چای سیاه شکسته ممتاز
  • چای سیاه خاک
  • چای سیاه گل